PHẦN 1: KIẾN THỨC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
TỔNG QUAN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
  0.1 Nguồn Gốc Ngân Hàng, Đinh Nghĩa NHTM Và Phi Ngân Hàng (06:33)
  0.2 Cách Nhớ Tên Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam (09:24)
  0.3 Cơ Chế FTP (05:22)
  0.4 Tỷ Lệ Dự Trữ Bắt Buộc Và Quỹ NHTM (01:28)
  0.5 Vốn Điều Lệ, Vốn Pháp Định Và Vốn Tự Có (14:23)

TỔNG QUAN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
  1.1 Báo Cáo Tài Chính Ngân Hàng (06:04)
  1.1.1 Ví Dụ (03:19)
  1.2 Tài Khoản Kế Toán Ngân Hàng (03:02)
  1.2.1 Cách Nhớ Tài Khoản Loại 9 (05:56)
  1.2.2 Cách Nhớ Mã Tiền Tệ (04:09)
  1.2.3 Ví Dụ (02:31)
  1.2.4 Các Tài Khoản Đặc Biệt (02:48)
  1.3 Chứng Từ Kế Toán (04:04)
  1.3.1 Nguyên Tắc Luân Chuyển Chứng Từ (04:26)
  1.3.2 Phân Loại Chứng Từ Kế Toán Và Ví Dụ (02:28)
  1.4 Thời Gian Lưu Trữ Chứng Từ Và Giao Dịch 1 Cửa (05:46)
  1.5 Nguyên Tắc Kế Toán (06:20)

NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
  2.1 Kiến Thức Cần Chú Ý (07:38)
  2.2 Tài Khoản Kế Toán Thường Gặp (07:33)
  2.3 Quy Trình Kế Toán Tiền Gửi Thanh Toán (06:18)
  2.4 Quy Trình Kế Toán Tiền Gửi Tiết Kiệm (11:43)
  2.4.1 Trả Lãi Sau Rút Tiền Trước Hạn (05:18)
  2.4.2 Trả Lãi Trước Rút Trước Hạn (08:40)
  2.4.3 Ví Dụ Thêm (10:06)
  2.4.4 Trả Lãi Định Kỳ Rút Tiền Trước Hạn (05:40)

NGHIỆP VỤ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
  3.1 Đặc Điểm Giấy Tờ Có Giá (01:53)
  3.2 Tài Khoản Kế Toán Thường Gặp (02:26)
  3.3 Quy Trình Kế Toán Phát Hành GTCG Ngang Giá (01:54)
  3.3.1 Ví Dụ 1 (05:35)
  3.3.2 Ví Dụ 2 (05:47)
  3.4. Quy Trình Kế Toán Phát Hành GTCG Chiết Khấu (04:18)
  3.4.1 VÍ DỤ (05:11)
  3.5 Quy Trình Kế Toán Phát Hành GTCG Phụ Trội (03:20)
  3.5.1 Ví Dụ 1 (03:41)
  3.5.2 Ví Dụ 2 (04:46)

NGHIỆP VỤ CHO VAY
  4.1 Tìm Hiểu Về Nợ Và Trích Lập Dự Phòng (03:44)
  4.2 Phân Loại Nợ-Tỷ Lệ Khấu Trừ TSBĐ (06:52)
  4.3 Cty Con, Cty Liên Kết Và Giới Hạn Cấp Tín Dụng (02:27)
  4.4 Trường Hợp Không Cấp Tín Dụng Và Hạn Chế Cấp Tín Dụng (02:42)
  4.5 Tài Khoản Kế Toán Thường Gặp (03:14)
  4.6 Quy Trình Kế Toán Cho Vay (04:37)
  4.6.1 Ví Dụ 1 (05:47)
  4.6.2 Ví Dụ 2 (03:26)
  4.7 Quy Trình Kế Toán Các Phát Sinh Về Lãi (02:03)
  4.7.1 Ví Dụ (04:42)
  4.8 Quy Trình Kế Toán Trích Lập Dư Phòng Và Xử Lý Nợ Xấu (02:10)
  4.8.1 Ví Dụ 1 (08:24)
  4.8.2 Ví Dụ 2 (04:41)
  4.9 Quy Trình Kế Toán Cho Vay Đồng Bảo Lãnh (02:54)
  4.10 Quy Trình Kế Toán Bảo Lãnh (02:47)

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ
  5.1 Tài Khoản Kế Toán Thường Gặp (02:02)
  5.2 Quy Trình Kế Toán Chuyển Tiền Và Nhờ Thu (04:44)
  5.3 Quy Trình Kế Toán LC (07:24)

NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ
  6.1 Một Số Kiến Thức Cần Nhớ (03:24)
  6.2 Tài Khoản Thường Gặp (03:26)
  6.3 Quy Trình Kế Toán Kinh Doanh Ngoại Tệ (06:39)
  6.3.1 Ví Dụ 1 P1 (04:50)
  6.3.2 Ví Dụ 1 P2 (04:07)
  6.3.3 Ví Dụ 1 P3 (03:33)
  6.3.4 Ví Dụ 2 P1 (04:43)
  6.3.5 Ví Dụ 2 P2 (03:20)
  6.4 Cách Tính Tỷ Giá (05:10)
  6.4.1 Ví Dụ (03:27)

NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  7.1 TSCĐ Và Nguyên Giá TSCĐ (04:11)
  7.2 QSD Đất Và Nhà Hỗn Hợp (02:41)
  7.3 Tài Khoản Kế Toán Thường Gặp (03:51)
  7.4 Quy Trình Kế Toán Chuyển Nhượng, Bàn Giao, Thanh Lý, Đánh Giá Lại TSCĐ (05:18)
  7.5 Quy Trình Kế Toán Chuyển TSCĐ Thành CCDC Và KT CCDC (04:32)
  7.6 Quy Trình Kế Toán Mua Sắm TSCĐ (03:06)
  7.7.1 Ví Dụ P1 (04:32)
  7.7.2 Ví Dụ P2 (02:27)
  7.7.3 Ví Dụ P3 (02:07)

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG
  8.1 Phương Thức Thanh Toán Vốn Giữa Các Ngân Hàng (05:09)
  8.2 Tài Khoản Kế Toán Thường Gặp (01:08)
  8.3 Thanh Toán Liên Hàng (03:12)
  8.3.1 Ví Dụ Chuyển Tiền Sai Thiếu (02:42)
  8.3.2 Ví Dụ Sai Thừa LCC (03:58)
  8.4 Tìm Hiểu Về Sec (04:21)
  8.5 Quy Trình Thanh Toán Sec (01:45)
  8.6.1 Ví Dụ 1 (03:10)
  8.6.2 Ví Dụ 2 (09:48)

PHẦN 2: KINH TẾ VĨ MÔ
CHƯƠNG 1
  1.1 Kinh Tế Học Thực Chứng - Kinh Tế Học Chuẩn Tắc (04:22)
  1.2 Các Dạng Thất Nghiệp (04:09)
  1.2.1 Ví Dụ Trắc Nghiệm (02:38)
  1.3 Sản Lượng Tiềm Năng - Định Luật Okun (03:56)
  1.4 Đường Cong Philips (03:39)

CHƯƠNG 2
  2.1 GDP Là Gì. Hạn Chế của GDP (02:40)
  2.2 Ba Phương Pháp Tính GDP (07:46)
  2.3 Các Loại Giá Tính GDP (02:17)
  2.4 GDP Và GNP (02:31)
  2.5 Những Thước Đo Thu Nhập (02:05)
  2.6.1 Trắc Nghiệp 1 (04:34)
  2.6.2 Trắc Nghiệm 2 (06:22)
  2.7 Đo Lường Chi Phí Sinh Hoạt (02:17)
  2.8 Chỉ Số Điều Chỉnh GDP (04:07)
  2.9 Trắc Nghiệm (05:48)
  2.10 Các Đồng Nhất Thức (03:39)

CHƯƠNG 3
  3.1 Tiết Kiệm Và Đầu Tư (08:05)
  3.2 Số Nhân Tiền Tệ (03:10)
  3.3 Sự Cân Bằng Của Thị Trường Tiền Tệ (02:11)
  3.4 Chính Sách Tiền Tệ (03:34)
  3.5 Tác Động Của Chính Sách Tiền tệ (05:58)
  3.6.1 Trắc Nghiệm 1. (06:28)
  3.6.2 Trắc Nghiệm 2. (08:48)

CHƯƠNG 4
4.1 Các Hàm (04:34)
4.2 Tác Động Của Các Cân Ngân Sách Đến SLQG (11:39)
4.3 Các Chính Sách Tài Khóa (03:34)
4.4.1 Trắc Nghiệm 1 (05:25)
4.4.2 Trắc Nghiệm 2 (08:37)
4.5 Đường IS (08:34)
4.6 Đường LM (04:01)
4.7 Sự Cân Bằng Thị Trường Hóa và Thị Trường Tiền Tệ (06:15)
4.8.1 Trắc Nghiệm 1 (08:57)
4.8.2 Trắc Nghiệm 2 (05:20)

CHƯƠNG 5
  5.1 Tiết Kiệm Và Đầu Tư Trong Nền Kinh Tế Mở (02:04)
  5.2 Ảnh Hưởng Của Chính Sách Đến Cán Cân Mậu Dịch (03:26)
  5.3 Tỷ Giá Hối Đoái Danh Nghĩa Và Tỷ Giá Hối Đoái Thực Tế. (02:16)
  5.4 Tác Động Của Chính Sách Đến Tỷ Giá Thực Tế Và Tác Động Của Chính Sách Mậu Dịch (05:58)
  5.5 Trắc Nghiệm (04:54)
  5.6 Tác Động Của Chính Sách Trong Cơ Chế Tỷ Giá Thả Nổi (07:08)
  5.7 Tác Động Của Chính Sách Trong Cơ Chế Tỷ Giá Cố Định (07:36)
  5.8 Trắc Nghiệm (05:34)

PHẦN 3: ÔN THI VIETCOMBANK
PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC LC VÀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
1. Phương Thức L/C
  1.1 LC Là Gì (03:33)
2. Các Chỉ số Tài Chính Doanh Nghiệp
  2.1 Các Nhóm Tỷ số Tài Chính Doanh Nghiệp (02:26)
  2.2 Nhóm Khả Năng Thanh Toán (09:01)
  2.3 Nhóm Đòn Bẩy Tài Chính (06:57)
  2.4 Nhóm Khả Năng Hoạt Động (09:21)
  2.5 Nhóm Khả Năng Sinh Lời (06:40)
  2.6 Ví Dụ 1 (08:10)
  2.7 Ví dụ 2 (03:59)

TÓM TẮT SẢN PHẦM VIETCOMBANK
  Sản Phẩm Thẻ P1 (10:11)
  Sản Phẩm Thẻ P2 (04:07)
  Sản Phẩm Thẻ P3 (03:32)
  Sản Phẩm Thẻ P4 (03:43)
  Ngân Hàng Điên Tử (05:53)
  Chuyển Và Nhận Tiền Nước Ngoài (02:30)
  CÂU HỎI SẢN PHẨM VIETCOMBANK (12:06)

NĂM 2008-2017
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 2009-2017

ĐỀ THI NĂM 2018
  ĐỀ THI THỬ GDV VIETCOMBANK
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ GDV VIETCOMBANK
  ĐỀ THI THỬ ANH VĂN VIETCOMBANK
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ANH VĂN VIETCOMBANK

ĐỀ THI NĂM 2019
  ĐỀ THI VIETCOMBANK ĐỢT 1 2019 PHẦN SẢN PHẨM (08:53)
  ĐỀ THI VIETCOMBANK ĐỢT 1 2019 PHẦN NGHIỆP VỤ (13:43)
  ĐỀ THI VIETCOMBANK ĐỢT 1 2019 PHẦN KINH TẾ VĨ MÔ (06:52)
  ĐỀ THI QHKH VIETCOMBANK 2019 ĐỢT 1 (14:09)
  ĐỀ THI TÍN DỤNG VIETCOMBANK ĐỢT 2 2019 (13:25)
  ĐỀ THI GDV VIETCOMBANK ĐỢT 2 2019 (27:39)
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2019 ĐỢT 3 VÀ 4

NĂM 2020
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 1
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 2
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 3
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 4,5

NĂM 2021
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 1
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 2
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 3
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 4
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 ĐỢT 5

NĂM 2022
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI VIETCOMBANK 2020 ĐỢT 1

PHẦN 4 ÔN THI BIDV
CÁC KIẾN THỨC BỔ SUNG THÊM
TÍNH LÃI TIẾT KIỆM
  MẸO TÍNH NHANH THỜI GIAN P1 (10:40)
  MẸO TÍNH NHANH THỜI GIAN P2 (08:24)
  1.1 Tính Lãi Tiết Kiệm P1 (05:51)
  1.2 Tính Lãi Tiết Kiệm P2 (04:42)

TÍNH LÃI CHO VAY
  2.1 Trả theo kì khoản giảm dần (05:29)
  2.2 Trả theo kì khoản tăng dần (03:13)
  2.3 Trả theo kì khoản cố định (05:13)

TÍNH LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP
  11.1 Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép P1 (10:23)
  11.2 Tính Lãi Đơn Và Lãi Kép P2 (30:33)

TÍNH TỶ GIÁ
  10.1 Tính Tỷ Giá (57:10)

NĂM 2007-2017
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 2007-2017

NĂM 2018
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI BIDV 2018

NĂM 2019
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN GDV BIDV ĐỢT 1 2019 (09:01)
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN GDV BIDV ĐỢT 1 2019
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN GDV BIDV ĐỢT 2 2019

NĂM 2021
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN GDV BIDV 2021
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN QHKH BIDV 2021 ĐỢT 2

NĂM 2022
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN GDV BIDV 2022

PHẦN 5 ÔN THI VIETINBANK
NĂM 2012-2016
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 2012-2016

NĂM 2021
KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI QHKH VIETINBANK 2021 ĐỢT 1

NĂM 2022
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI GDV VIETINBANK 2022 ĐỢT 1

PHẦN 6 ÔN THI AGRIBANK
NĂM 2010-2018
  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN NĂM 2010-2018

NĂM 2020
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI GDV AGRIBANK 2020

NĂM 2021
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI GDV AGRIBANK 2021
  KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐỀ THI GDV AGRIBANK 2021 P2

PHẦN TIN HỌC
  Đáp Án Tin Học
  Tin Học Agr 2021

PHẦN 7 TÓM TẮT LUẬT
VĂN BẢN HỢP NHẤT 02 VỀ TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOAN VỐN
  PHẦN 1 (08:01)
  PHẦN 2 (06:10)
  PHẦN 3 (06:08)
  PHẦN 4 (05:58)

LUẬT DOANH NGHIỆP
  PHẦN 1 (11:58)
  PHẦN 2 (06:27)
  PHẦN 3 (06:10)

LUẬT TCTD
  LUẬT TCTD (11:16)


ĐỀ CƯƠNG GDV